Informasjon angående kompenserende tiltak etter streiken.

Under streiken blant lærerne i perioden 22.august - 28.september mistet mange av klassene på skolen undervisning. Nå er vi godt i gang med undervisningen og har begynt å tenke på om det er noe ekstra vi kan tilby for å kompensere for tapt undervisning i skolestarten.

Vi har ved flere anledninger drøftet med lærerne hva vi kan gjøre for å kompensere for tapt undervisning og vi har diskutert dette med skolens elevråd. Her vil vi presentere noen av de forslagene som er kommet fram.

Det tiltaket som flest har foreslått, er å øke lærertettheten i undervisningen slik at elevene får raskere og mer veiledning i timene. Dette er et tiltak som vi har igangsatt, og vurderes fortløpende etter innspill og behov.

Vi har også tenkt at noen elever ønsker å få noe ekstra undervisning. Dette må være frivillig og derfor søker vi nå tilbakemeldinger fra elevene om de er interessert i å få ekstra undervisning enten på ettermiddager eller i helg (lørdager). Et alternativ er også på torsdag fra kl 12, når elevene har vanligvis har fri.

Skolen arbeider i tillegg med å utvikle flere tverrfaglige undervisningsopplegg og vil utvikle digitalt materiale som elevene kan benytte f.eks når de skal repetere fagstoff.

Pga at klassene ble rammet så ulikt, vil det også bli ulike tiltak som tilbys. Vi har nå en undersøkelse ute blant elevene for å få deres tilbakemeldinger på hva de mener kan være gode tiltak. Skolen synes det er fint om dere snakker med ungdommene deres for å høre hvordan det går etter streiken og håper at foresatte tar raskt kontakt med skolen om de opplever at deres ungdom har behov for noe ekstra hjelp.

Vi ønsker å tilby kompenserende tiltak der det er behov, og der ungdommene er villige til å benytte seg av dem!