Arbeidstrening - spesialundervisning i liten gruppe A

Dette opplæringstilbudet er beregnet på elever med spesielle behov knyttet til læring og sosial fungering og som har behov for tilrettelegging utover det som tilbys i ordinære klasser.

Elevene har generelle, sammensatte og spesifikke lærevansker og behov for opplæring i grupper med redusert elevtall. Opplæringen er rettet mot arbeidstrening som forbereder til framtidig varig tilrettelagt arbeid eller arbeidslignende aktiviteter og er definert som spesialundervisning (jfr opplæringslova §5-1)

Våre hovedmål:

 Opplæringa avviker fra ordinær opplæring i alle fag og gir i utgangspunktet ikke grunnlag for vurdering med karakter. Sluttkompetanse er kompetanse på lavere nivå og elevene får et  kompetansebevis som dokumenterer den opplæringen eleven har gjennomgått i videregående skole. Skolen utarbeider individuell opplæringsplan, IOP, for den enkelte elev.

Et sentralt mål i opplæringstilbudet er å legge til rette for framtidig arbeid eller dagtilbud og kvalifisere til avgrensende arbeidsoppgaver. Intensjonen med opplæringen er at de fleste elevene går ut i et arbeidsforhold etter endt skolegang.
Den beste motivasjon for læring er når elevene opplever mestring og fremgang, og det er fokus på at opplæringssituasjonen skal være en positiv opplevelse for elevene. Opplæringen tar sikte på økt livskvalitet og skal legge grunnlaget for at den enkelte elev blir mest mulig selvhjelpen i bolig, arbeid og fritid.

Våre målgrupper:

• Elever med omfattende/sammensatte lærevansker
• Elever med psykososiale/emosjonelle vansker

Vår organisering:

• Antall elever – 21
• Antall ansatte – 8 pedagoger og 2 miljøarbeider
• Elevene er fordelt på 5 mentorgrupper, ledet av en pedagog
• 30 / 35 undervisningstimer per uke (stud.spes / yrkesfag)