Det psykososiale skolemiljø ved Haugaland vgs.

Opplæringsloven §9a gir eleven en individuell rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Skolens forebyggende arbeid for å avdekke og stoppe mobbing/krenkende atferd foregår kontinuerlig.  Skolen arbeider aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø og har FASTE TILTAK for å sikre kontinuitet i det forebyggende arbeid.