Samarbeid skole/hjem

Haugaland videregående skole inviterer elever og foresatte til flere møter i løpet av skoleåret.

Ved skolestart:

1. Trekantsamtaler med elever/foresatte med kontaktlærer for alle elever Vg1 og Vg2 første skoledag. Viktig info her er skolens hjemmeside, fravær og annen viktig informasjon som hjemmet ønsker å formidle til skolen. Det kan være sosio-emosjonelle eller pedagogiske utfordringer elevene har som skolen bør vite om. 

2. Foreldremøter for alle klasser Vg1 og Vg2 (innen medio september). Disse møtene avholdes avdelingsvis, og sosialrådgiverne deltar på møtet. Etter felles informasjon på avdelingen, blir det klasseforeldremøter. Det skal informeres og ha en dialog om følgende:

  • Opplæringstilbud
  • Prøveplaner
  • Eksamensordning
  • Forventninger til samarbeid skole/hjem
  • Om elevens og foresattes retter og plikter
  • Rutiner/regler
  • Avklaring og forventning om videre samarbeid kontaktlærer og foresatte

3. Skolen ved kontaktlærere orienterer foresatte fortløpende om fravær, om fare for manglende karaktergrunnlag og nedsatt karakter i orden og atferd. Foresatte kontaktes dersom eleven har mer enn tre dager fravær.

4. Kontaktlærere inviterer foresatte til en planlagt og strukturert samtale i løpet av første halvår (november). Samtalen skal handle om hvordan eleven arbeider til daglig og elevens kompetanse i de ulike fagene. Utviklingen til elevene i lys av opplæringsloven (§1-1, generell del og prinsipp for opplæringen i læreplanverket) skal også tas opp.