Retningslinjer for samtykke

Hjemmel for behandling av personopplysninger

I en skolehverdag handler så å si alt om behandling av personopplysninger av elevene.  Mange tenker at personopplysninger er sensitive opplysninger om en person. Dette er imidlertid ikke riktig – personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar person, (se GDPR artikkel 4. nr. 1).

De siste årene har regelverket for personvern blitt strengere, og det er viktig at skolen har systemer på plass for å overholde reglene.

Skolenes ansvar

Skolene har selv ansvar for å innhente de nødvendige samtykker fra elever og foreldre, og holde oversikt over hvem som har og ikke har samtykket til ulike formål. (Se artikkel 7 nr. 1 og artikkel 24 nr. 1.)   Dette betyr for eksempel at skolene må innhente samtykker dersom de inngår avtaler med egne leverandører som innebærer behandling av personopplysninger. Et godt eksempel på dette er skolebevis og skolefotografering.

Rett til å nekte og samtykke og rett til å trekke tilbake samtykket

Elevene har full rett til å nekte å gi samtykke, og har krav på at skolen sørger for at de får et like godt tilbud selv om samtykke ikke gis.

Elevene kan også når som helst trekke tilbake samtykket sitt (se GDPR artikkel 7 nr. 3). Behandling av personopplysninger skolen har gjort i tidsrommet eleven samtykket blir ikke ulovlige av at eleven trekker samtykket sitt. Når en elev trekker samtykket sitt må imidlertid skolen sørge for at den ikke fortsetter å behandle disse personopplysningene. Skolen bør også sikre dokumentasjon på at samtykket trekkes tilbake.

Samtykkeskjemaet

Det er laget et Forms skjema som skal brukes for å hente inn samtykke fra elevene elektronisk.  Samtykkeskjemaet fylles ut ved skolestart (trekantsamtalen).

Aldersgrenser for samtykker

Det finnes mange forskjellige aldersgrenser i ulike lovverk, avhengig av hva slags behandlinger og hvilken type personopplysninger det er snakk om. I personvernlovgivningen er den generelle hovedregelen at personer over 15 år selv kan samtykke til behandling av sine personopplysninger dersom ikke annet følger av lov.

Når må foreldre samtykke i tillegg til eleven?

En klar regel er at elevens foreldre må samtykke i tillegg til eleven når det er snakk om behandling av personopplysninger som tilhører «særlige kategorier av personopplysninger» etter GDPR artikkel 9.

Elever som bor på hemmelig adresse

Skolen må være ekstra oppmerksom på elever som bor på hemmelig adresse. Skolen må sørge for å ikke publisere bilder/opptak av disse elevene, selv om elevene selv samtykker til dette.

Personvernerklæringen og personvernombud

På skolenes hjemmesider er det lenket opp til personvernerklæring for elever på de videregående skolene. Her fremgår elevenes rettigheter knyttet til personvern. Alle skoler har ansvar for at elevene er kjent med denne.

 

Samtykke til bruk av bilde av deg i skolens administrative system og skolebevis

Hvilke systemer er det snakk om? 

Skoleadministrativt system (VIS) og digitalt skolebevis (PocketID).

Hvorfor vil dere ha bilde av meg i disse systemene?

Hensikten med å ha bilde av deg i disse systemene er rett og slett å koble ansiktet ditt til profilen din. Ved oppstarten av hvert skoleår er det mange elever de ansatte på skolen ikke kjenner, og det er en fordel for de å kunne se bilder.  

Hvor hentes bildet fra? 

Bildet av deg kan hentes fra forskjellige steder. På Haugaland tar vi et bilde av deg ved skolestart.

Det vi spør om her er kun om du samtykker til at skolen kan bruke bildet av deg i de skoleadministrative systemene, ikke et samtykke til skolefotografering eller lignende.  

Lagring og deling av bildene 

Bildet av deg lagres i VIS og skolebevisløsningen, slik at det synes på din profil og er synlig for dine lærere, vikarer, administrasjonen og elever du deler klasser og undervisningsgrupper med. Bildet vil lagres til du ikke lenger er elev, da vil det slettes. Skolen har ikke lov til å dele bildet av deg med andre enn de som er nevnt ovenfor.

Hvorfor må jeg samtykke til dette? 

Et bilde som identifiserer deg er en personopplysning. Å behandle personopplysninger krever hjemmel etter personvernlovgivningen (GDPR), f.eks. at det står i en lov eller at du samtykker til det. Dette står i GDPR artikkel 6.  

Skolen har ikke hjemmel i lov til å bruke bilde av deg i de skoleadministrative systemene. Du må derfor samtykke for at skolen skal kunne gjøre dette. 

Kan jeg ombestemme meg? 

Ja. Hvis du ikke lenger vil at skolen skal bruke bilde av deg i de skoleadministrative systemene sier du ifra til din kontaktlærer. Skolen må da fjerne bildet av deg. 

 

Bilder og film som brukes til å markedsføre skolen

Hva slags bilder/film er det snakk om? 

Skolen ønsker å ta bilder som skal brukes til å markedsføre skolen. Dette kan f.eks. være bilder av store elevansamlinger i undervisningssituasjoner eller i friminutt, eller bilder hvor det bare er med to-tre elever.

Hva skal vi gjøre med bildene/filmene? 

Hensikten med bildene er å vise hvordan vi har det på skolen. Bildene vil kunne bli publisert på skolens nettsider, på skolens plattformer på sosiale medier, i skolekatalogen eller presenteres når skolen promoterer seg på stands og lignende.

Vi ønsker at du er med på bildene – hvis du selv vil! 

Vi vil gjerne ha med mange elever på bildene.  

Et bilde som identifiserer deg er en personopplysning. Å behandle personopplysninger krever hjemmel etter personvernlovgivningen (GDPR), f.eks. at det står i en lov eller at du samtykker til det. Dette står i GDPR artikkel 6.  

Dersom det er snakk om store samlinger hvor det er vanskelig å identifisere enkeltelever kan skolen ta bilder/film med hjemmel i lov, se åndsverkloven § 104.  Men vi har ikke lov til å ta bilde av deg hvor det er enkelt å identifisere deg hvis du ikke selv vil. Du må derfor samtykke til å bli tatt slike bilder av. Hvis du ikke har lyst til å være på med slike bilder er det helt i orden. 

I noen tilfeller kreves det at foreldrene dine også samtykker til at skolen kan publiserer slike bilder/filmer av deg. Skolen vil gi deg beskjed om dette er tilfellet.  

Kan jeg ombestemme meg?

Du kan ombestemme deg etter at bildene/filmene er publisert, men ikke når det gjelder skolekatalogen.

Samtykket ditt gjelder i utgangspunktet til du er ferdig på skolen. Du har imidlertid lov til å ombestemme deg. Hvis du ombestemmer deg sier du ifra til kontaktlæreren din. Skolen må da slette bildene/filmene den har tatt av deg som ligger på skolens nettsider eller sosiale medier. Skolen kan da heller ikke fortsette å vise bilder/filmer av deg på stands og lignende. 

Du må huske på at selv om du ombestemmer deg så kan ikke skolen endre på at bilder kanskje er delt videre via sosiale medier.  

Når det gjelder skolekatalogen går det ikke an å ombestemme seg. Etter at skolekatalogen er trykket opp vil det ikke være mulig å si at du ikke vil være med på bildene likevel. 

Før du sier ja til å være med på bildene/filmene må du derfor tenke over om dette er greit for deg.

 

Opptak av digital undervisning

Hva slags opptak er det snakk om? 

I forbindelse med digital undervisning er det noen ganger nødvendig å ta opptak av noe av undervisningen. Video- lydopptak som identifiserer enkeltmennesker er personopplysninger. 

Før skolen gjør et opptak i en undervisningssituasjon må skolen gi deg informasjon om at den skal ta opptak. 

Behandlingsgrunnlag

For å kunne behandle personopplysninger må man ha et behandlingsgrunnlag. Dette betyr at i noen situasjoner har skolen rett (hjemmel i opplæringsloven med forskrift) til å behandle personopplysninger fordi det er nødvendig for opplæringen. I andre situasjoner trenger skolen skriftlig samtykke fra deg.

Hva skal skolen gjøre med opptakene? 

Opptakene skal kun brukes i forbindelse med opplæring, ingenting annet. F.eks. kan det være aktuelt for en lærer å gå gjennom en presentasjon du har hatt sammen med deg i etterkant av presentasjonen. 

Skolen kan ikke dele opptakene videre eller publisere de uten samtykke fra den som snakker eller synes. 

Vi håper det er greit for deg at vi tar opp undervisning du deltar i – men det er også helt i orden om du ikke vil! 

Vi vil gjerne ta opp deler av undervisningen fordi vi mener det er bra for opplæringen. Video- lyd-opptak og strømming som identifiserer deg regnes som personopplysninger. Å behandle personopplysninger krever hjemmel etter personvernlovgivningen (GDPR), f.eks. at det står i en lov eller at du samtykker til det. Dette står i GDPR artikkel 6.  

Vi vil gjerne ta opp deler av undervisningen fordi vi mener det er bra for opplæringen din. For å kunne gjøre dette trenger vi samtykke fra deg.  

Hvis du ikke har lyst til å bli tatt opptak av er det helt i orden.  

Lagres opptakene? 

Etter at opptakene er gjort vil de lagres. Skolen har ikke lov til å lagre opptakene lenger enn det er nødvendig. Formålet med disse opptakene er at de skal bidra i opplæringen i ulike fag. Etter at du har fått standpunktkarakter eller hatt eksamen i faget vil det ikke være nødvendig å lagre opptaket lenger, og skolen må slette det.

Hva om du ombestemmer deg? 

Samtykket ditt gjelder i utgangspunktet til du er ferdig på skolen. Du har lov til å ombestemme deg. Du kan når som helst si ifra til skolen at du ikke vil at det tas opp undervisning hvor du deltar likevel. Dersom det allerede er gjort opptak hvor du er med kan du også be skolen om å slette disse. 

Si ifra til kontaktlæreren din dersom du ombestemmer deg.