Elevråd

Skolen har organisert elevrådet sitt i sentralt elevråd og avdelingselevråd.
Hver klasse velger en elevrådsrepresentant, samt en vararepresentant.

Alle klassenes elevrådsrepresentanter deltar i avdelingselevrådet sitt. Fra hvert avdelingselevråd velges det to tillitsvalgte som representerer avdelingen sin i skolens sentrale elevråd. Sentralt elevråd består av 13 tillitsvalgte elever.
Elevrådet har egen møteplan, og det gjennomføres møter både i avdelingselevrådene og sentralt elevråd en gang i måneden. I tillegg gjennomføres møter etter beho
Skolen har to elevrådsseminar hvert år der alle tillitvalgte i klassene deltar. I skolestarten er fokuset på skolering og mål for elevrådsarbeidet. I tillegg velges det leder og nestleder av elevrådet. På våren er det fokus på tolking av resultatene fra Elevundersøkelsen og forbedringstiltak.

Elevrådet skal ta seg av oppgaver i samband med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser, og hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel i skolen. Elevrådet søker hvert år EO-fondet om midler til ulike miljøtiltak.

Skolemiljøutvalget består av en tillitsvalgt elev fra hver avdeling, i tillegg til representanter for ansatte og rektor.
Elevene velger også verneombud til hver klasse.  Disse blir innkalt til skolering for verneombud og deltar på vernerunder.

Tillitsvalgt i klassen
Som tillitsvalgt (varatillitsvalgt) i din klasse får du en enestående sjanse til å få innvirke på det som skjer ved skolen. Det du lærer av å være tillitsvalgt vil du få bruk for senere i livet (Veiviseren:37).

Som tillitsvalgte i klassen er dere
  • et forbilde når det gjelder å skape et godt klassemiljø. 
  • et bindeledd mellom elever, kontaktlærer og skolens ledelse.
  • klassens representanter. Dere skal arbeide for klassens miljø og bedre enkeltelevers situasjon. 
  • en del av avdelingselevrådet og pliktig til å møte på elevrådsmøtene