Særskilt tilrettelegging

Elever med behov for særskilt tilrettelegging har rett til å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i Opplæringslova § 3-32

Eksempler på særskilt tilrettelegging kan være:

  • lengre tid på eksamen
  • opplesing av oppgavetekst
  • tekstbehandlingsutstyr med stavekontroll.

Dette må begrunnes fra sakkyndig hold, som for eksempel lege, BUP, PPT og psykolog. Dokumentasjon må legges ved søknaden.

Søknadsskjema med sakkyndig uttalelse må leveres så tidlig som mulig i løpet av skoleåret, men ikke senere enn 14 dager før eksamenstrekket.

 

 

Det er eleven, sammen med foresatte og kontaktlærer, som har ansvar for å søka om tilrettelegging på eksamen. Svaret på søknaden vil komme i posten i form av ett enkeltvedtak med klagefrist.

I andre vurderingssituasjoner er hver faglærer pliktig til å legge til rette slik at eleven får vist kompetansen sin i de ulike fagene.  Det kan være lengre tid, kombinert muntlige/skriftlige prøver og opplesing/forklaring av oppgaver.  Dette blir avtalt med den enkelte faglærer.

Se Rogaland fylkes nettsider for mer info om tilrettelegging av eksamen.