Grunnkompetanse organisert i gruppe med redusert elevtall

Målgruppen er elever som har behov for tilrettelegging utover det som kan tilbys i ordinære klasser, som kan tilegne seg kunnskap gjennom praktisk arbeid og som på sikt vil være i stand til å delta selvstendig i et ordinært arbeidsliv. Det kan også være et aktuelt tilbud for enkelte elever som skal over i et tilrettelagt tilbud etter endt skolegang.

Tilbudet er lokalisert på Visnes, Karmøy, og inneholder i hovedsak følgende fag:

  • Verkstedarbeid byggfag
  • Verkstedarbeid mekaniske fag
  • Fellesfag en dag i uken
  • Truckopplæring


Elevene får dessuten tilbud om å delta i noe matlaging.

Elevene har i gjennomsnitt 35 undervisningstimer pr uke.
Avdelingen har i utgangspunktet 16 plasser.

Det utarbeides en IOP (individuell opplæringsplan) for hver elev med faglige og sosiale mål. Planen evalueres, evt. justeres, underveis for å sikre fremdrift for eleven. De faglige målene tar utgangspunkt i fagplanene for BA og TIP, og de sosiale målene settes ut fra behov hos den enkelte elev.

Mange av elevene utplasseres etter hvert i bedrift (opplæringsavtale) i henhold til hva de ønsker og mestrer faglig. Målet er at de, etter avsluttet skolegang ved avdelingen, skal over i en opplæringskontrakt i bedrift, gjerne med tanke på et fremtidig fagbrev.

Elevene får ikke vitnemål, men mottar et kompetansebevis som dokumentasjon på endt utdanning.

Hovedmålsetting:

Å gjøre elevene i stand til, både faglig og sosialt, å gå ut i et ordinært arbeidsliv.

I tillegg til å gi elevene muligheter til å utvikle ferdigheter innenfor et fagfelt, vektlegges i stor grad å gi elevene mulighet til å utvikle gode sosiale ferdigheter, slik at de kan fungere godt sammen med medelever og lærere, og etter hvert sammen med fremtidige kollegaer. Dette vil derfor være en del av målsettingen for hver enkelt elev.

Søkekoder:

  • Bygg- og anleggsteknikk - Gruppe med redusert elevtall  BABAT1HT
  • TIP (Mekanisk fag) - Gruppe med redusert elevtall TPTIP1HT